วิทยาศาสตร์ ว42101
สนามของแรง สนามแม่เหล็ก
สนามแม่เหล็กคืออะไร
สนามแม่เหล็กคืออะไร
การทดลองเรื่อง เส้นสนามแม่เหล็ก (วิธีการทดลอง)
การทดลองเรื่อง เส้นสนามแม่เหล็ก (ผลการทดลองของสนามแม่เหล็ก ขั้วเดียวกัน และต่างขั้วกัน)