วิทยาศาสตร์ ว42101
สนามของแรง สนามแม่เหล็ก
เส้นสนามแม่เหล็ก หรือ เส้นแรงแม่เหล็ก
เส้นสนามแม่เหล็ก หรือ เส้นแรงแม่เหล็ก
ขนาดของสนามแม่เหล็ก และตัวอย่างโจทย์คำนวณ
ทฤษฎีสนามแม่เหล็ก