วิทยาศาสตร์ ว42101
สนามของแรง สนามแม่เหล็ก
กิจกรรมศึกษาเรื่อง สนามแม่เหล็กโลก
กิจกรรมศึกษาเรื่อง สนามแม่เหล็กโลก
สรุปผลกิจกรรมศึกษาเรื่อง สนามแม่เหล็กโลก
การเกิดสนามแม่เหล็กโลก
ประโยชน์ของสนามแม่เหล็กโลก เช่นทิศเหนือ-ใต้ ลมสุริยะ