วิทยาศาสตร์ ว42101
สนามของแรง สนามไฟฟ้า
ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังเรื่อง ความสัมพันธ์ระหว่างแรง กับการเคลื่อนที่ของอนุภาคในสนามไฟฟ้า
ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังเรื่อง ความสัมพันธ์ระหว่างแรง กับการเคลื่อนที่ของอนุภาคในสนามไฟฟ้า
ประจุไฟฟ้า (+ -) แบบจำลองอะตอม (ประกอบด้วย โปรตรอน นิวตรอน นิวเคลียส อิเล็กตรอน)
การทำให้วัตถุมีประจุไฟฟ้า โดยการขัดสี
การทำให้วัตถุมีประจุไฟฟ้า โดยการสัมผัส หรือการเหนี่ยวนำ