วิทยาศาสตร์ ว42101
สนามของแรง สนามไฟฟ้า
ตัวอย่างการใช้สนามไฟฟ้าในชีวิตประจำวัน เช่น กำจัดฝุ่นในปล่องควันของโรงงานอุตสาหกรรม
ตัวอย่างการใช้สนามไฟฟ้าในชีวิตประจำวัน เช่น กำจัดฝุ่นในปล่องควันของโรงงานอุตสาหกรรม
ศักย์ไฟฟ้า และตัวอย่างการคำนวฯ
การเคลื่อนที่ของประจุไฟฟ้าในสนามไฟฟ้า
การเคลื่อนที่ของอิเล็กตรอน กระแสไฟฟ้าและเชลล์ไฟฟ้าเคมี