วิทยาศาสตร์ ว42101
สนามของแรง สนามโน้มถ่วง
ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังเรื่อง การเคลื่อนที่วัตถุในสนามโน้มถ่วง
ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังเรื่อง การเคลื่อนที่วัตถุในสนามโน้มถ่วง
สนามโน้มถ่วงคืออะไร
กิจกรรมการศึกษา การเคลื่อนที่ของวัตถุในสนามโน้มถ่วง
วัตถุมวลต่างกัน จะตกด้วยความเร่งเดียวกันคือ ความเร่งโน้มถ่วง (g)