วิทยาศาสตร์ ว42101
สนามของแรง สนามโน้มถ่วง
แรงกระทำต่อวัตถุในสนามโน้มถ่วง เป็นสัดส่วนโดยตรงกับมวล
แรงกระทำต่อวัตถุในสนามโน้มถ่วง เป็นสัดส่วนโดยตรงกับมวล
ตัวอย่างคำนวณ การเคลื่อนที่ของวัตถุภายใต้สนามโน้มถ่วงของโลก
น้ำหนักคือ แรงโน้มถ่วงที่กระทำต่อวัตถุ และตัวอย่างการตกแบบเสรี