วิทยาศาสตร์ ว42101
สนามของแรง สนามโน้มถ่วง
สนามแม่เหล็ก เส้นแรงแม่เหล็ก และจุดสะเทิน
สนามแม่เหล็ก เส้นแรงแม่เหล็ก และจุดสะเทิน
สนามแม่เหล็กสม่ำเสมอ สนามแม่เหล็กโลก และประโยชน์ของสนามแม่เหล็กโลก
การเดินทางของ ประจุบวก-ประจุลบ ในสนามแม่เหล็ก
สนามโน้มถ่วง