วิทยาศาสตร์ ว42101
คลื่น ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคลื่น
คลื่นกล เป็นคลื่นที่ต้องอาศัยตัวกลางในการเคลื่อนที่ ได้แก่ คลื่นน้ำ คลื่นเสียง
คลื่นกล เป็นคลื่นที่ต้องอาศัยตัวกลางในการเคลื่อนที่ ได้แก่ คลื่นน้ำ คลื่นเสียง
คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า เป็นคลื่นที่ไม่อาศัยตัวกลางในการเคลื่อนที่ ได้แก่ คลื่นแสง คลื่นวิทยุ
กิจกรรมศึกษา ลักษณะของคลื่นในขดลวดสปริง
คลื่นแบ่งเป็น คลื่นตามยาว (เช่น คลื่นเสียง) และคลื่นตามขวาง (เช่น คลื่นผิวน้ำ)