วิทยาศาสตร์ ว42101
คลื่น องค์ประกอบของคลื่น
องค์ประกอบของคลื่น ได้แก่ สันคลื่น แอมพลิจูด ท้องคลื่น ความยาวคลื่น
องค์ประกอบของคลื่น ได้แก่ สันคลื่น แอมพลิจูด ท้องคลื่น ความยาวคลื่น
แบบทดสอบเรื่อง องค์ประกอบของคลื่น
ความถี่คลื่น อัตราเร็วคลื่น และความยาวคลื่น
ตัวอย่างคำนวณเรื่อง ความถี่คลื่น และอัตราเร็วคลื่น