วิทยาศาสตร์ ว42101
คลื่น องค์ประกอบของคลื่น
กิจกรรมศึกษา ลักษณะของคลื่นในลวดสปริง (ผลการทดลอง)
กิจกรรมศึกษา ลักษณะของคลื่นในลวดสปริง (ผลการทดลอง)
องค์ประกอบของคลื่น ได้แก่ แอมพลิจูด ความยาวคลื่น ความถี่คลื่น
ตัวอย่างโจทย์คำนวณเรื่องทความถี่คลื่น
ตัวอย่างโจทย์คำนวณเรื่อง ความถี่คลื่น