วิทยาศาสตร์ ว42101
คลื่น สมบัติของคลื่น
สมบัติของคลื่น ได้แก่ การสะท้อน การหักเห การแทรกสอด การเลี้ยวเบน
สมบัติของคลื่น ได้แก่ การสะท้อน การหักเห การแทรกสอด การเลี้ยวเบน
สมบัติการสะท้อน - มุมตกกระทบ เท่ากับ มุมสะท้อน
สมบัติการสะท้อนกรณีต่างๆ ได้แก่ การสะท้อนของคลื่นหน้าตรง การสะท้อนของคลื่นวงกลม
สมบัติของของคลื่นสะท้อนและคลื่นตกกระทบ (อัตราเร็ว ความยาวคลื่น และความถี่ จะมีค่าเท่ากัน)