วิทยาศาสตร์ ว42101
คลื่น สมบัติของคลื่น
กฏการสะท้อน การสะท้อนของคลื่นผิวน้ำ
กฏการสะท้อน การสะท้อนของคลื่นผิวน้ำ
การหักเหของคลื่น (กรณี 1)
การหักเหของคลื่น (กรณี 2) / กฏของสเนลล์
เฟสของคลื่น