วิทยาศาสตร์ ว42101
คลื่น เสียงและการได้ยิน
กิจกรรมศึกษา การเกิดเสียง (วิธีการทดลอง)
กิจกรรมศึกษา การเกิดเสียง (วิธีการทดลอง)
กิจกรรมศึกษา การเกิดเสียง (ปฏิบัติการทดลอง ผลการทดลอง)
เสียงเกิดจากการสั่นของวัตถุ เป็นคลื่นกลที่ส่งพลังงานตามขวาง
การสะท้อนของคลื่นเสียง / เสียงก้อง