วิทยาศาสตร์ ว42101
คลื่น เสียงและการได้ยิน
กิจกรรมศึกษา เสียงทุ่ม-เสียงแหลม
กิจกรรมศึกษา เสียงทุ่ม-เสียงแหลม
กิจกรรมศึกษา เสียงจากลมเป่า