วิทยาศาสตร์ ว42101
คลื่น เสียงและการได้ยิน
กิจกรรมศึกษา ความสัมพันธ์ของระดับเสียง กับความยาวของลำอากาศในหลอดปลายเปิด
กิจกรรมศึกษา ความสัมพันธ์ของระดับเสียง กับความยาวของลำอากาศในหลอดปลายเปิด
การเกิดเสียงสูง-เสียงต่ำ ขึ้นกับความถี่ของเสียง
ความสัมพันธ์ของ แหล่งกำเนิดเสียงกับระดับเสียง
ประโยชน์ของเครื่องอัลตราโซนิก