วิทยาศาสตร์ ว42101
คลื่น คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า1
คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า สมบัติของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า สเปกตรัม
คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า สมบัติของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า สเปกตรัม
คลื่นวิทยุ ที่ความถี่ช่วงต่างๆ ได้แก่ HF VHF UHF
คุณสมบัติคลื่นวิทยุ / การส่งคลื่นวิทยุระบบ AM FM