วิทยาศาสตร์ ว42101
คลื่น คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า1
คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าที่ความถี่ต่างๆ ได้แก่ คลื่นวิทยุ รังสีอินฟราเรด แสง UV X-ray
คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าที่ความถี่ต่างๆ ได้แก่ คลื่นวิทยุ รังสีอินฟราเรด แสง UV X-ray
แสงเป็นคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า / คุณสมบัติของแสง - ความเข้ม ความถี่
การทดลองเรื่อง สมบัติของแสง (การสะท้อน การหักเห)
หลักการสะท้อนของแสง และการหักเหของแสง