วิทยาศาสตร์ ว42101
คลื่น คลื่นแม่เหล้กไฟฟ้า2
การจำแนกคลื่น - คลื่นกล คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า
การจำแนกคลื่น - คลื่นกล คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า
คลื่นกล และองค์ประกอบของคลื่น
สมบัติของคลื่น ได้แก่ การสะท้อน การหักเห การแทรกสอด การเลี้ยวเบน
การหักเหของแสง และกฏของสเนลล์