วิทยาศาสตร์ ว42101
คลื่น คลื่นแม่เหล้กไฟฟ้า2
การแทรกสอดของคลื่น
การแทรกสอดของคลื่น
การเลี้ยวเบนของคลื่น
เสียงเกิดได้อย่างไร เสียงเดินทางมายังผู้ฟังได้อย่างไร เสียงทุ้ม-เสียงแหลม หูกับการได้ยิน
คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าที่ความถี่ต่างๆ ได้แก่ รังสีแกมมา รังสีเอกซ์ รังสียูวี คลื่นวิทยุ