วิทยาศาสตร์ ว42101
กัมมันตภาพรังสี และพลังงงานนิวเคลียร์ กัมมันตภาพรังสี
สมบัติของธาตุกัมมันตรังสี (รังสีแอฟฟา รังสีแกมมา รังสีเบต้า)
สมบัติของธาตุกัมมันตรังสี (รังสีแอฟฟา รังสีแกมมา รังสีเบต้า)
โครงสร้างอะตอม เลขอะตอม เลขมวล ไอโซโทป
ไอโซโทปของไฮโดรเจน และไอโซโทปของอ๊อกซิเจน
คำถามเรื่อง โครงสร้างอะตอม เลขอะตอม เลขมวล ไอโซโทป