วิทยาศาสตร์ ว42101
กัมมันตภาพรังสี และพลังงงานนิวเคลียร์ รังสีกับมนุษย์
รังสีกับมนุษย์
รังสีกับมนุษย์
ฟิชชัน-ฟิวชัน เครื่องปฏิกรณ์ปรมาณู ปริมาณการรับสารรังสี แหล่งกำเนิดรังสี
ประโยชน์ของนิวเคลียร์ เช่น ถนอมอาหาร กำจัดแมลง ปรับปรุงพันธุ์พืช
อันตรายจากรังสี การป้องกันให้รับรังสีน้อยที่สุด