วิทยาศาสตร์ ว42101
กัมมันตภาพรังสี และพลังงงานนิวเคลียร์ พลังงานนิวเคลียร์
ความปลอดภัยของโรงไฟฟ้านิวเคลียร์
ความปลอดภัยของโรงไฟฟ้านิวเคลียร์
การจัดการของเสียนิวเคลียร์
การก่อสร้างและติดตั้งอุปกรณ์ ของโรงไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์