วิทยาศาสตร์ ว42101
โลกและการเปลี่ยนแปลง โครงสร้างโลก
ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังเรื่อง โครงสร้างของโลก
ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังเรื่อง โครงสร้างของโลก
กำเนิดระบบสุริยะและโลก
โครงสร้างภายนอกของโลก ได้แก่ ชั้นบรรยากาศ อุทกภาค ชีวมณฑล ธรณีภาค
โครงสร้างภายในของโลก ได้แก่ เปลือกโลก เนื้อโลก แกนโลก