วิทยาศาสตร์ ว42101
โลกและการเปลี่ยนแปลง ปรากฎการณ์ทางธรณี
ทบทวนการเกิดแผ่นดินไหว การปฏิบัติตนเมื่อเกิดแผ่นดินไหว
ทบทวนการเกิดแผ่นดินไหว การปฏิบัติตนเมื่อเกิดแผ่นดินไหว
การเคลื่อนที่ของเปลือกโลก
การเคลื่อนตัวของเปลือกโลก
การเกิดถ้ำ หินงอก หินย้อย