วิทยาศาสตร์ ว42101
โลกและการเปลี่ยนแปลง ผลของปรากฏการณ์ทางธรณีต่อสิ่งมีชีวิต สิ่งแวดล้อม
การเกิดหลุมยุบ
การเกิดหลุมยุบ
ดินถล่ม
ภูเขาไฟ