วิทยาศาสตร์ ว42101
โลกและการเปลี่ยนแปลง ผลของปรากฏการณ์ทางธรณีต่อสิ่งมีชีวิต สิ่งแวดล้อม
ภูเขาไฟระเบิด
ภูเขาไฟระเบิด
การเกิดภูเขาไฟ
สรุปปรากฏการณ์ทางธรณีวิทยา ได้แก่ ถ้ำ หลุมยุบ ดินถล่ม