วิทยาศาสตร์ ว42101
ธรณีภาคและธรณีกาล แผ่นเปลือกโลกและการเคลื่อนที่
การเปลี่ยนแปลงของพื้นผิวโลก - กระบวนการที่เกิดขึ้นที่ผิวโลก เช่น การลดระดับ การเพิ่มระดับ
การเปลี่ยนแปลงของพื้นผิวโลก - กระบวนการที่เกิดขึ้นที่ผิวโลก เช่น การลดระดับ การเพิ่มระดับ
การเปลี่ยนแปลงของพื้นผิวโลก - กระบวนการที่เกิดภายในเปลือกโลก และนอกเปลือกโลก
วีดีทัศน์ ดัชนีไทย
การเคลื่อนที่ของแผ่นเปลือกโลก