วิทยาศาสตร์ ว42101
ธรณีภาคและธรณีกาล ธรณีประวัติ ธรณีภาค
วีดีทัศน์เรื่องโลก หิน
วีดีทัศน์เรื่องโลก หิน
ธรณีภาค หลักฐานและข้อมูลทางธรณีวิทยา
วีดิทัศน์ กำเนิดสุวรรณภูมิ
ทฤษฎีการเคลื่อนตัวของแผ่นเปลือกโลก