วิทยาศาสตร์ ว42101
ธรณีภาคและธรณีกาล ธรณีประวัติ ธรณีภาค
มาตราธรณีกาล - ยุค
มาตราธรณีกาล - ยุค
มาตราธรณีกาล - สมัย
อายุสัมบูรณ์ การหาอายุสัมบูรณ์จากครึ่งชีวิตของธาตุกัมมันตรังสี