วิทยาศาสตร์ ว42101
ธรณีภาคและธรณีกาล ลำดับชั้นหิน ซากดึกดำบรรพ์
ข้อมูลทางธรณีวิทยา
ข้อมูลทางธรณีวิทยา
ซากดึกดำบรรพ์ขนาดเล็ก ซากดึกดำบรรพ์ของพืช
ซากดึกดำบรรพ์สัตว์มีกระดูกสันหลัง และสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง