วิทยาศาสตร์ ว42101
ระบบสุริยะ กาแล็กซี และเอกภพ ดวงดาวและการดูดาว
กล้องโทรทัศน์แบบต่างๆ เช่น หักเหแสง สะท้อนแสง ชนิดผสม
กล้องโทรทัศน์แบบต่างๆ เช่น หักเหแสง สะท้อนแสง ชนิดผสม
ขาตั้งกล้องโทรทัศน์ รูปแบบกล้องโทรทัศน์
วีดีทัศน์เรื่อง เก็บภาพจากแดนไกล