วิทยาศาสตร์ ว42101
ประโยชน์ของเทคโนโลยีอวกาศ การใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีอวกาศ
เทคโนโลยีอวกาศ - กล้องโทรทัศน์
เทคโนโลยีอวกาศ - กล้องโทรทัศน์
เทคโนโลยีอวกาศ - ความเร็วหลุดพ้น ระบบขนส่งอวกาศ เชื้อเพลิงของยานอวกาศ
ประโยชน์ของดาวเทียม เช่น ดาวเทียมสื่อสาร ดาวเทียมโทรคมนาคม
โครงสร้างการสื่อสารดาวเทียม เช่น ดาวเทียมค้างฟ้า สถานีควบคุมดาวเทียม