ภาษาอังกฤษ อ32101
Is there any pizza? เรื่องของ Pizza
เรื่องของ Pizza และสาระการเรียนรู้
เรื่องของ Pizza และสาระการเรียนรู้
ฟังเรื่องเกี่ยวกับ Pizza
แบบฝึกหัดเกี่ยวกับ Pizza
เฉลยแบบฝึกหัด และทบทวนการใช้ There is, There are