ภาษาอังกฤษ อ32101
Is there any pizza? เรื่องของ Pizza
ทบทวนเรื่อง Pizza
ทบทวนเรื่อง Pizza
ฝึกออกเสียงคำตามเทป
คำศัพท์เกี่ยวกับอาหาร
ฟังบทสนทนา แล้วตอบคำถามจากเรื่อง