ภาษาอังกฤษ อ32101
Is there any pizza? เรื่องของ Pizza
คำศัพท์เกี่ยวกับ ส่วนประกอบของ Pizza
คำศัพท์เกี่ยวกับ ส่วนประกอบของ Pizza
จำนวนนับ และอ่านเรื่อง เกี่ยวกับอาหาร
ฟังเรื่องจากเทป แล้วตอบคำถาม
การบูรณาการ กับแนวคิด เศรษฐกิจพอเพียง