ภาษาอังกฤษ อ32101
Is there any pizza? การสั่งอาหาร
สาระการเรียนรู้
สาระการเรียนรู้
ฟังบทสนทนา การสั่งอาหาร แล้วตอบคำถาม
ฝึกพูดตามเทป
แบบฝึกหัดทบทวน