ภาษาอังกฤษ อ32101
Is there any pizza? นามนับได้ และนามนับไม่ได้
ตอบคำถามเกี่ยวกับอาหาร ตามภาพ
ตอบคำถามเกี่ยวกับอาหาร ตามภาพ
นามนับได้ และนามนับไม่ได้
ฝึกออกเสียงตามเทป
การใช้ some, Any กับนามนับได้ และนับไม่ได้