ฟิสิกส์ ว40203
ของไหล แรงกระทำต่อเขื่อนกั้นน้ำ หรือประตูน้ำ
แรงดันของเหลวที่กระทำต่อเขื่อน หรือประตูกั้นน้ำ
แรงดันของเหลวที่กระทำต่อเขื่อน หรือประตูกั้นน้ำ
แรงดันในเขื่อนกั้นน้ำ เป็นสัดส่วนโดยตรงกับ ความลึกยกกำลังสอง
โจทย์คำนวณเรื่อง แรงดันของเหลวที่กระทำต่อเขื่อน (ข้อ 1, 2)