ฟิสิกส์ ว40203
ของไหล แรงกระทำต่อเขื่อนกั้นน้ำ หรือประตูน้ำ
โจทย์คำนวณเรื่อง แรงกระทำต่อเขื่อน
โจทย์คำนวณเรื่อง แรงกระทำต่อเขื่อน
การหาแรงที่กระทำต่อเขื่อน ในแนวดิ่งและแนวเอียง
โจทย์คำนวณเรื่อง แรงกระทำต่อเขื่อน (ข้อ 1)
โจทย์คำนวณเรื่อง แรงกระทำต่อเขื่อน (ข้อ 2)