ฟิสิกส์ ว40203
ของไหล แรงกระทำต่อเขื่อนกั้นน้ำ หรือประตูน้ำ
สรุปสูตรเรื่อง แรงดันกระทำต่อเขื่อน ในแนวดิ่งและแนวเอียง
สรุปสูตรเรื่อง แรงดันกระทำต่อเขื่อน ในแนวดิ่งและแนวเอียง
โจทย์คำนวณ เรื่อง แรงดันกระทำต่อเขื่อน (ข้อ 1)
โจทย์คำนวณ เรื่อง แรงดันกระทำต่อเขื่อน (ข้อ 2)
โจทย์คำนวณ เรื่อง แรงดันกระทำต่อเขื่อน (ข้อ 3)