ฟิสิกส์ ว40203
ของไหล ความหนาแน่น ความดันในของเหลว
ความหนาแน่นคือ มวลสารในหนึ่งหน่วยปริมาตร
ความหนาแน่นคือ มวลสารในหนึ่งหน่วยปริมาตร
ความหนาแน่นมาตรฐานของสารต่างๆ
ความหนาแน่นสัมพัทธ์