ฟิสิกส์ ว40203
ของไหล เครื่องมือวัดความดัน
บารอมิเตอร์ เป็นเครื่องมือวัดความดันบรรยากาศ
บารอมิเตอร์ เป็นเครื่องมือวัดความดันบรรยากาศ
บารอมิเตอร์วัดความดัน โดยอ่านจากความสูงของปรอท
มาโนมิเตอร์ เป็นเครื่องมือวัดความดันเกจ