ฟิสิกส์ ว40203
ของไหล กฏของปาสคาล
สมการการหาประสิทธิภาพของเครื่องกล
สมการการหาประสิทธิภาพของเครื่องกล
โจทย์คำนวณเรื่อง เครื่องอัดบรามาห์ (ข้อ 1, 2)
โจทย์คำนวณเรื่อง เครื่องอัดบรามาห์ (ข้อ 3)
โจทย์คำนวณเรื่อง เครื่องอัดบรามาห์ (ข้อ 4)