ฟิสิกส์ ว40203
ของไหล หลักของอาร์คีมีดิส แรงลอยตัว และแรงตึงผิว
อาร์คีมีดีสพบว่า น้ำหนักของวัตถุที่จมในของเหลว จะน้อยกว่าน้ำหนักของวัตถุที่ชั่งในอากาศ
อาร์คีมีดีสพบว่า น้ำหนักของวัตถุที่จมในของเหลว จะน้อยกว่าน้ำหนักของวัตถุที่ชั่งในอากาศ
หลักของอาร์คีมีดิส
น้ำหนักของวัตถุ = แรงลอยตัวและ น้ำหนักของเหลวที่มีปริมาตรเท่าส่วนที่จมของวัตถุ
โจทย์คำนวณเรื่อง แรงลอยตัว