ฟิสิกส์ ว40203
ของไหล ความยืดหยุ่นพลศาสตร์ของของไหล และสมการแบร์นูลลี
สมการความต่อเนื่อง (Av มีค่าคงที่)
สมการความต่อเนื่อง (Av มีค่าคงที่)
สมการความต่อเนื่อง (ต่อ)
สมการแบร์นูลลี : ความสัมพันธ์ระหว่างอัตราเร็วและความดันของของไหล
สมการแบร์นูลลี (ต่อ) : ผลรวมพลังงานจะมีค่าคงที่