ฟิสิกส์ ว40203
ความร้อน ความร้อน อุณหภูมิ ความจุความร้อนจำเพาะ
ความร้อน อุณหภูมิ สมดุลความร้อน และเทอร์โมมิเตอร์ชนิดต่าง ๆ
ความร้อน อุณหภูมิ สมดุลความร้อน และเทอร์โมมิเตอร์ชนิดต่าง ๆ
ความสัมพันธ์ระหว่าง เทอร์โมมิเตอร์แต่ละชนิด
โจทย์คำนวณเรื่อง อุณหภูมิ (ข้อ 1, 2)
ความจุความร้อน คือปริมาณความริอนที่ทำให้วัตถุมีอุณหภูมิเปลี่ยนไป 1 องศา