ฟิสิกส์ ว40203
ความร้อน ความร้อน อุณหภูมิ ความจุความร้อนจำเพาะ
ความจุความร้อน คือ ปริมาณความร้อนที่ทำให้วัตถุมีอุณหภูมิเปลี่ยนไป 1 องศา
ความจุความร้อน คือ ปริมาณความร้อนที่ทำให้วัตถุมีอุณหภูมิเปลี่ยนไป 1 องศา
ความจุความร้อนจำเพาะ ความร้อนแฝงจำเพาะ
หน่ยวความจุความร้อนจำเพาะ ความจุความร้อนจำเพาะ
ความร้อนแฝงจำเพาะของน้ำและน้ำแข็ง และตัวอย่างโจทย์ เรื่องความร้อนแฝง