ฟิสิกส์ ว40203
ความร้อน ความร้อน อุณหภูมิ ความจุความร้อนจำเพาะ
สรุปสูตร ความจุความร้อน ความจุความร้อนจำเพาะ ความร้อนแฝงจำเพาะ
สรุปสูตร ความจุความร้อน ความจุความร้อนจำเพาะ ความร้อนแฝงจำเพาะ
โจทย์คำนวณเรื่อง ความจุความร้อนจำเพาะ (ข้อ 1)
โจทย์คำนวณเรื่อง ความจุความร้อนจำเพาะ (ข้อ 2)
โจทย์คำนวณเรื่อง ความจุความร้อนจำเพาะ (ข้อ 3, 4)