ฟิสิกส์ ว40203
ความร้อน ความร้อน อุณหภูมิ ความจุความร้อนจำเพาะ
โจทย์เรื่อง ความจุความร้อน (ข้อ 1)
โจทย์เรื่อง ความจุความร้อน (ข้อ 1)
โจทย์เรื่อง ความจุความร้อน (ข้อ 2)
โจทย์เรื่อง ความจุความร้อน (ข้อ 3)
การถ่ายเทพลังงานความร้อน จนอุณหภูมิของวัตถุทั้งสองเท่ากัน